Трговински техничар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам.

Трајање школовања: 4 године.

Трговински техничар је занимање које од ученика захтева особине као што су комуникативност, флексибилност, креативност и одговорност. Они који желе напредовати, настављају школовање на Економском и другим факултетима.

Трговински техничар врши следеће активности:

  • Стиче знања о потрошачким кредитима, каматама, увозу и извозу робе;
  • Стиче неопходна знања из области пословног права;
  • Стиче знања из области робне производње, функције новца, акумулације, пласмана капитала;
  • Израђује калкулацију набавне и продајне цене робе;
  • Влада техником непосредне продаје робе у различитим типовима продавница;
  • Објашњава и анализира настанак и развој маркетинга, истраживање тржишта;
  • Процењује значај књиговодствене евиденције у евидентирању пословних догађаја и књиговодствено прати пословање трговинског предузећа;
  • Развија способност културе изражавања и комуникације;
  • Стиче и примењује знања из области информационе технологије, а то су: обрада текста и табела, графичко представљање података, израда и коришћење базе података.

 

Опис послова

Трговински техничари обављају послове набавке продаје, промоције, менаџмента, истраживања тржишта, књиговодствено прате пословање трговинског предузећа, израђују калкулацију набавне и продајне цене, примењују знања из област информационе технологије (обраде текста и коришћење базе података). Познају организацију рада трговинског предузећа, принципе пословања, начине исказивања и расподелу резултата пословања у трговини.

Радни услови

Често путују и посећују постојеће и нове купце и добављаче.

Пожељне особине

Важна особина трговца јесте способност лаког комуницирања. Морају бити потпуно здраве и психички стабилне особе.

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

 

Редни бр.  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова, настава + вежбе 
И ГОДИНА ИИ ГОДИНА ИИИ ГОДИНА ИВ  ГОДИНА
1.  Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2.  Страни језик 3 3 3 3
3.  Историја 2 2    
4.  Физичко васпитање 2 2 2 2
5.  Музичка уметност 1      
6.  Ликовна уметност   1    
7. Математика 3 3 2 2
8.  Рачунарство и информатика 2      
9.  Географија 2      
10. Физика 2 2    
11.  Хемија 2 2    
12.  Биологија 2      
13.  Основи економике трговине 2      
14.  Трговинско пословање 2 3 3  
15.  Економика И организација трговинских предузећа   2    
16.  Пословна информатика   3    
17.  Социологија     2  
18.  Основи економије     2  
19.  Рачуноводство     3 3
20.  Познавање робе     3 3
21. Психологија     2  
22. Филозофија       2
23.  Устав и права грађана       1
24.  Национална економија       2
25.  Право       2
   Маркетинг       2
   Практична настава  
   Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1 1