РОДИТЕЉИ И ШКОЛА

Реч директора родитељима

Визија  наше  школе  је  да  образује  ученике  који  ће добити нова знања, компентенције и вештине, тако да без проблема наставе школовање на високошколским установама или се укључе у свет рада.

За остваривање визије неопходно је реализовање наставе  примерене времену, као и коришћење најефикаснијих наставних средстава која могу да испуне напред наведене захтеве. Брза, креативна и успешна пословна комуникација, као и информатичка  писменост, јесу одлике времена у коме живимо и које је пред нама. Повезивање Србије са светом и њено укључивање у токове светске и европске интеграције подразумева одговарајућу едукацију и систем образовања који подстиче привредни развој.

Ако сте се одлучили за нашу школу, будите сигурни да сте направили прави избор. Добра и активна комуникација професора и ученика и редовна сарадња са родитељима, по нашем мишљењу и искуству, даје најбоље резултате. Ваше дете ће увек бити у центру наше пажње, јер желимо да препознамо и развијемо његове таленте и способности. Подстичемо тимски и индивидуални рад, уважавање људских права, другарство,  културу понашања и нарочито поштујемо приватност наших ученика и родитеља. Знање које наши ученици стичу је практично и одмах применљиво.

Ако се ваше дете активно бави спортом или неком уметношћу и ту вам можемо помоћи. Ми вас у потпуности разумемо. Формирамо спортска одељења у зависности од занимања које ваше дете жели. Обезбеђен је  наставни материјал тако да спортисти и уметници могу мирно, без оптерћења , да се баве својом активошћу у случају немогућности редовног доласка на наставу. Обезбеђен је контак са професорима и консултације у вези са пређеним градивом. Сарађивачемо  са тренерима и менторима ваше деце и пратити њихове успехе на спортским такмичањима и другим манифестацијама.

Знам да сте пред одлуком где да упишете ваше дете и ја као родитељ желим да Вам помогнем на тај начин што ће Ваше дете постати ученик наше Средње школе „Доситеј”.

Реч директора за ученике

Доситеј  Обрадовић„Кад би људи увек исти остајали, никада ниједан народ не би се побољшао ни просветио.” Доситеј  Обрадовић

Добродошли на сајт наше школе.  Ваше образовање у рукама је изванредног наставничког тима. Да би неко постао наш наставник мора да има велико искуство, прође тешке тестове и озбиљне процене. Предавачи наше школе су, пре свега, ментори и тренери који ученицима несебично преносе своје богато искуство. Упознаће свакога од вас, препознати Ваше специфичне таленте и радити на њиховом развоју. Наша повезаност са тржиштем ће свим нашим ученицима омогућити праксу у реалним условима, у струци, а након школе и запослење или наставак школовања.

Рачунајте на то да смо сви ми запослени у школи ту да Вам помогнемо да постанете успешни стручњаци и људи. Желимо да се, на крају, заједно са родитељима, поносимо Вама, и да Вам наша школа остане у лепом сећању.

Зашто у нашу школу?

Верујући у ненадмашиву моћ знања и сталног усавршавања, средња школа „Доситеј” основана је са циљем да младима пружи најквалитетније опште и стручно образовање.  Визија наше школе је да образује ученике који ће добити нова знања компетенције и вештине који ће им помоћи у даљем раду.

Где се налазимо?

Школа се налази у центру града, у Нушићевој 12а, те је повезаност градског превоза са различитим деловима града изузетна.

Безбедност ученика у школи

Сигурност ученика нам је најважнија, а школско обезбеђење на најсавременијим безбедоносним системима прати сва дешевања у школи. Увођењем електронског дневника родитељи имају увид у редовност похађања наставе свог детета.

Неговање правих вредости и позитивних друштвених односа

Трудимо се да у образовном раду укажемо на праве вредности и негујемо сарадничке односе наставника, ученика и родитеља.

Индувидуалан приступ сваком ученику

Препознајемо, подстичемо и усмеравамо интересовања сваког ученика понаособ. На креативан и младима близак начин организујемо додатне програме за стицање и усавршавање вешина и знања у виду секција.

Рад у малим групама

У средњој школи „Доситеј” настава се темељи на споју традиционалних вредости и иновативном приступу настави и образовном процесу. Препознали смо предност рада у малим групама где сваки ученик добија свог ментора који га успешно води кроз наставу. Захваљујући стручности наставног особља и посвећеном раду, приватни часови нису потребни. Охрабрујмо ученике да искажу своје ставове и нове идеје, развијајући и подстичући критичко мишљење.

Подстицање дигиталне писмености

Пратећи промене у савременом начину образовања, у настави користимо  дигитална средства, свесно подстичући информатичку писменост ученика.

Спортске активности

Посебно подржавамо  спортске активности, те за наше ученике оганизујемо спортска дружења и такмичења. Осим спортских дана, наши ученици сваке године иду на ексурзију, где се упознају са другим културама, упознају своје вршњаке  и шире културне  видике.

Спортска одељења

Уколико се ваше дете професионално бави спортом, постоји могућност формирања спортских одељења. У потпуности прилагођавамо план и програм према њиховим обавезама(тренинзи,утакмице), уз потпуну подршку ментора кроз наставни процес.

Садејство теорисјких и практчних знања

Праве вредности смо препознли у садејству теоријских и практичних  знања, те сви ученици стручних усмерења имају обезбеђену праксу, а самим тим и први контакт са потенцијалним послодавцем. На овај начин продубљујемо теоријска знања ученика стечена у школи и припремамо их за будуће пословне могућности.

Вредновање знања и труда

Ученицима који својим радом и трудом постигну изузетне резултате у наставним и ваннастваним активностима додељујемо стипендије, нагрдна путовања или савремена наставна средстава (таблет, лаптопови) која им могу помоћи у даљем образовању. Тиме их подстичемо да својим примером стварају позитивну друштвену промену и буду пример осталима.

Припремна настава за упис на факултет

Како бисмо охрабрили наше ученике на даље академско усавршавање, организујемо припремну наставу за упис на факултет.

Улога родитеља у раду школе

Како је улога родитеља и важност њиховог учешћа у различитим аспектима школског живота препозната, како у закону и подзаконској регулативи,

тако и у истраживањима која су се бавила том темом, пракса, нажалост, у већини образовно-васпитних установа пружа другачију слику.

Шта каже пракса: Реално стање

Каква је комуникација између школе и родитеља у нашим школама?

У већини школа углавном не постоје јасно дефинисане процедуре за комуникацију са родитељима. У школама у којима су те процедуре дефинисане, под њима се подразумевају различити нивои партиципације родитеља, као што су: редовно информисање родитеља, укључивање свих родитеља у процес решавања проблема, принцип сарадње и узајамно уважавање.

На питање да ли школа има поједине дефинисане процедуре охрабривања и подстицања укључивања родитеља, директори/наставници у већини случајева одговарају да су то углавном акције које су усмерене на информисање родитеља, као што су: индивидуални приступ родитељу (чести позиви, разговор, саветодавни рад), ангажовање стручних служби и њихов контакт са родитељима, званичан позив (писмено или усмено).

Резултати бројних истраживања потврђују колико је важно укључивање родитеља у образовно-васпитни процес:

 • заједнички и усаглашени напори наставника и родитеља дају боље укупне резултате у образовању и васпитању ученика;
 • родитељи који се укључују у рад и активности школе боље разумеју природу школског учења и ефикаснији су у пружању подршке својој деци;
 • укључивање родитеља доприноси побољшању и понашања и постигнућаученика;
 • родитељи имају бољи увид у то какву подршку школа може да пружи, а што је нарочито важно када је ученику потребна додатна подршка.

Укључивање родитеља има нарочито повољне ефекте у школама и срединама које су оптерећене различитим социјалним и другим проблемима.

Речју, тамо где су родитељи, као равноправни партнери, конструктивно укључени у живот и рад школе, деца су успешнија и задовољнија.

Када је реч о укључивању родитеља у процес образовања своје деце, ситуација је скоро слична – прилике да дође до тог укључивања у нашим школама нису честе. Родитељи углавном не учествују у областима као што су настава и организација школе и школског живота. Партиципација родитеља у већини школа своди се на улогу организатора споредних активности у школи, оних које нису у директној вези са школским програмом, процесом наставе и учењем, као ни са битним аспектима организације школе. Родитељи се најчешће укључују у ваннаставне активности, у уређење школског простора и у финансијска питања (хуманитарне акције и прикупљање новца за одређене активности школе),а што указује на декоративну или, у најбољем случају, споредну улогу родитеља у школском животу.

Зашто се родитељи не укључују у живот школе?

По мишљењу запослених у школама, највећа препрека томе јесу сами родитељи .Они нису заинтересовани да са школом сарађују (недостатак времена и мотивације). Од осталих препрека наводе се недостатак школских ресурса за организацију и спровођење програма подршке и наставници, тј. њихова (не)обученост или недостатак времена за рад на програмима подршке.

Шта кажу родитељи?

Родитељи најчешће, као препреку за укључивање у живот школе наводе неинформисаност, тј. то што немају сазнања о томе на које све начине могу учествовати у животу школе. Они од школе очекују да им пружи јасне смернице о томе који су све начини и могућности за сарадњу. Код појединих родитеља присутан је страх да ће се њихов покушај партиципације протумачити као сувишно мешање у професионалну улогу наставника.Родитељи нису у потпуности задовољни комуникацијом коју имају са својим представницима из Савета родитеља; неки од њих не верују да савет родитеља истински заступа њихове ставове и потребе; други пак сматрају да не постоји двосмерна комуникација и да они нису довољно информисани о процесу доношења одлука на састанцима савета родитеља. Већина родитеља (представници Савета родитеља и остали) изражава жељу да у образовно-васпитни процес буде више укључен како би имали јаснију слику о континуитету образовног процеса и школском програму.

Како до промене?Од садашњег ка жељеном стању.

Да би дошло да унапређења сарадње родитеља и школе, да би се подстакло укључивање родитеља у различите аспекте школског живота, потребно је да школа чини оно што је неопходно:

Потребно је да школа информише родитеље.

Родитељи би требало да детаљно буду информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се посредно или непосредно тичу њихове деце и њих лично; требало би, такође, да буду информисани и о начинима на које могу да се укључују у рад школе, као и да дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно-образовног процеса.Потребно је да школа родитеље консултује, тј. да им пружи прилику да изразе своје ставове и потребе. То значи да је потребно развити процедуре које ће родитељима омогућити да буду видљиви у процесу образовања своје деце, да кажу шта мисле и шта желе, те да њихова перспектива буде уважена у процесу доношења одлука.Школа би требало да родитеље укључује у процес одлучивања у областима које су од непосредног значаја за образовање њихове деце.

Укључивање родитеља на различите начине у живот образовно-васпитне установе помаже родитељима да разумеју начине на које она функционише, њену структуру и организацију и подстиче развој компетенција за сарадњу.

Зато је веома важно да се, у оквиру добро испланираног и дугорочног програма, родитељима нуде најразноврснији видови активности у које они могу да се укључују у односу на преференције, обавезе и способности/вештине. Принцип сарадње са породицом, тј. учешће родитеља у животу образовно-васпитне установе требало би да постане једно од важних мерила за проценуквалитета образовно-васпитног рада.

Зато ова публикација има за циљ не само да вас информише, већ и да вас охрабри, покрене и оснажи:

 • да будете активни и одговорни у процесу образовања своје деце;
 • да подржите децу да преузму свој део одговорности;
 • да захтевате да се права ваше деце и ваша родитељска права поштују;
 • да тражите висок квалитет образовања за ваше дете и за сву осталу децу;
 • да подржите наставнике да свој посао раде одговорно и за добробит све деце;
 • да се повезујете и удружујете са другим родитељима, а све у циљу стварања што бољих услова у којима ће ученици, запослени у образовању и родитељи бити задовољнији и успешнији;
 • да учествујете у дијалогу са доносиоцима образовних политика и њиховим реализаторима, људима који утичу на раст, развој, образовање и добробит вашег детета, све деце и друштва у целини.

Ово су, притом, само неке од идеја које би требало да вас подстакну на размишљање и акцију. У водичу се после сваке обрађене теме наводи и колико је та тема важна за родитеље, а из перспективе њиховог укључивања и учествовања у образовању деце.

Улога службе за рад и контакт са родитељима

Док сте у дилеми коју школу да изаберете за ваше дете, имајте у виду чињеницу да само Средња школа  „Доситеј” обезбеђује директну образовну проходност вашем детету,  на струковним, као и на академским студијама, као и пуну пословну проходност, јер једина спроводи у свом програму стварно дуално образовање.

Ту је такође и могућност полагања опште матуре у нашој средњој школи „Доситеј”.

Стални контакт са родитељима и ученицима.

Пре него се одлучите за нашу школу, топло препоручујемо да обиђете и упознате се са свиме што друге школе нуде или не нуде вашој деци и да тек након тога донесете коначну одлуку.

ПРИЈАВА

ПОПУНИ УПИТНИК И ОСТВАРИ ПРАВО НА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ”