Професионална орјентација

Висок проценат  младих, 75% у Србији је неодлучно по питању своје будућности.

Ста је професионална оријентација?

Професионална оријентација представља  усмеравање индивидуе према оном занимању или групи занимања која најбоље одговарају његовим психофизичким карактеристикама и у којима има највише изгледа да свој посао обавља комептентно, да напредује и да буде задовољан. Избор будућег занимања је један веома важан корак који одређује будућност особе.

Посебна пажња је усмерена  на усклађивању способности особа, његових интереса, образовних могућности и могућности запошљавања. Професионална оријентација:

 • омогућава ученику да добије више информација о самом себи, својим интересима, склоностима, способностима и вредностима.
 • мотивише ученике, запослене и незапослене да преузму активну улогу у планирању своје каријере. У данашњем тренутку мотивисане особа  да активно планира своју каријеру је од изузетне важности јер висока незапосленост, промењиво тржиште рада и потребе за великом флексибилношћу на раду и у каријери чине планирање будућности још важнијим задатком.

Коме је наменена професионална оријентација?

 • неодлучним ученицима који нису сигурни у свој избор и не знају коју средњу школу или факултет да упишу.
 • онима који желе да потврде свој избор,
 • ученицима који желе да сазнају које су им способности најразвијеније,
 • ученицима са здравственим и другим потешкоћама,
 • родитељима ученика итд.

Ко врши професионалну оријентацију?

Саветник за професионалну оријентацију:

 • обавља тестирање (утврђује интелектуалне и психомоторне способности, особине личности, интересе, вредности и др.)
 • даје мишљење и препоруку о примереним занимањима
 • помаже ученицима да се оспособе за доношење самосталне професионалне одлуке. Управо због тих великих могућности да са неким звањем ради у већем броју занимања, те због промењивог света рада у којем људи имају могућности да менају звања и граде каријеру у различитим правцима, врло битан задатак је оспособити особу да у будућности доноси самосталне и обавештене одлуке о својој каријери.
 • саветује ученике и њихове родитеље итд.

Саветник за професионално информисање даје информације о:

 • плановима и програмима образовања,
 • описима занимања и шта могу да раде после завршених школа и студија. Јер, тек ако имамо јасне и деталње инфромације о томе што неко занимање подразумева ми можемо да проценимо да ли се желимо бавити тим занимањем или не,
 • томе у којим занимањима још могу бити успешни,
 • могућностима образовања и запошљавања после завршеног одређеног степена образовања. Један од основних задатака саветодавног рада у професионалној оријентацији је пружити детаљне информације и објаснити да неко звање омогућава рад у већем броју занимања, те да постоје различити путеви образовања који омогућавају рад у жељеном занимању,
 • условима уписа у поједине средње школе и факултете,
 • школским домовима,
 • стипендијама,
 • могућностима запошљавања и стању на тржишту рада итд.

Мишљење стручног тима

Мишљење стручног тима обједињује информације о ученику у облику писаног и/или усменог извештаја, с препоруком занимања.

PRIJAVA

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SREDNJU ŠKOLU „DOSITEJ”.