O нама

[ultimate_spacer height=”15″]

Мисија школе

Мисија наше школе је да очувамо дух и традицију школе, стручну заступљеност и квалитет наставе, као и да одржимо толеранцију и сарадничке односе међу ученицима, наставницима и родитељима. Циљ нам је да заједничким радом кроз мултидисциплинарне тимове и индивидуални приступ у настави пронађемо и применимо најбоље методичке поставке за сваког нашег ученика појединачно и тиме обезбедимо да сваки ученик максимално развије и оствари сопствене потенцијале, како у професији за коју се припрема, тако и у животу. Желимо школу примерену светским стандардима, школу у којој се поштују индивидуалне способности и различитости.

С обзиром на то да Средња школа „Доситеј” пружа могућност похађања великог броја различитих образовних профила свима који желе да стекну квалитетно знање у струци и запосле се, а да при томе буду припремљени за наставак успешног школовања. Мисија наше школе је континуирано образовање у образовном систему „Доситеј”.

Визија школе

Желимо да постанемо школа која припрема ученике за квалитетнији и садржајно богатији живот, усмерени смо ка очувању и даљем подизању квалитета наставе уз коришћење нових облика рада у циљу стицања знања на занимљивији и креативнији начин.

Школа мора да буде место где ће се деца сусрести са најсавременијим технологијама и интерактивним методама учења и само на тај начин ће бити обезбеђена квалитетна и интересантна настава, деловаће мотивишуће и инспиративно.

Толерантни и демократски односи између наставника и ученика, те међу самим наставницима су, такође, део визије наше школе, јер се чини да само тај предуслов омогућује  исказивање и развој ученичког потенцијала.

Свесни смо да оваква визија постаје стварност само уколико одговорност за њену реализацију једнако преузму професори, директор и стручни сарадници, ученици и родитељи.

Након завшене Средње школе „Доситеј” наши ученици стичу свеобухватна знања што им омогућава бољу проходност на Високу школу академских студија „Доситеј”.

САВРЕМЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Средња школа „Доситеј” располаже савременим наставним средствима, материјалом и опремом, тако да  организује наставу базирану на модерним принципима и на динамичан начин. То омогућава да се ученици кроз групни и индивидуални рад оспособе за практичну примену знања, али и за даље образовање на квалитетним високошколским институцијама.

Европски и светски образовни стандарди подразумевају активну улогу ученика у наставном процесу и примену савремених информационих технологија. Зато је опредељење Средње школе „Доситеј” да се теоријска настава и вежбе реализују тако да ученици могу  да се укључе у динамичне развојне токове, којима се одликују савремени пословни односи. У том циљу наставна технологија омогућава ученицима да уз помоћ и координацију наставника, апстрактне појмове преточе у стварне пословне и животне примере. На тај начин, путем студије случаја, стичу се знања и вештине која су примењива у пракси.

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА

Реализација  планова  и програма, који задовољавају потребе за животним вештинама ученика, заснива се на:

 • Програмима образовања, наставе и учења који омогућавају индивидуалан приступ учењу и уважавају развојне потенцијале и могућности ученика;
 • Успостављању функционалне везе између садржаја обавезних предмета, како би се омогућило успешно стицање стручних знања компентенција и вештина;
 • Прилагођавању организације наставе и услова рада у школи;
 • Развоју  партнерства путем програмског и организационог повезивања средњих школа са компанијама, тржиштем рада и локалном заједницом;
 • Кроз различите организационе облике наставе (теоријску наставу, вежбе, практичан рад и наставу у блоку);
 • Модернизовањем школске инфраструктуре и унапређењем услова за рад и учење.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређења запошљивости, ученици ће бити оспособљени за:

 • Наставак даљег школовања;
 • Примену теоријских знања у пракси;
 • Ефикасан тимски рад;
 • Преузимање одговорности за учење и напредовање у послу и каријери;
 • Благовремено реаговање на промену у окружењу;
 • Препознавање пословних могућности;
 • Употребу дигиталне технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

 

О акдемији “Доситеј”

Академију „Доситеј” чине више образовних установа:  Средња школа „Доситеј”;  Београдска уметничка школа за дизајн и нове медије; Висока бродарска школа академских студија Београд; Средња медицинска школа; Висока школа академских студија „Доситеј”. Академија „Доситеј” развија и реформише  наставне планове и студијске програме пратећи дух времена. Академија има квалитетан наставни кадар са богатим искуством и капацитетима за обављање образовног процеса. Међу бројним предностима нашег система издвајамо потпуну посвећеност ученицима, као и доступност професора, психолога и педагога. У нашој делатности је и организација припреме за стицање међународно признатих сертификата. Посебно издвајамо чињеницу да у Академији „Доситеј” имамо посебне услове  школовања професионалних спортиста, консултације и сарадњу са спортистима у складу са њиховим обавезама и потребама. Од других образовних установа издваја нас могућност рада у малим групама, тј. менторски рад, као и стипендирање најбољих ученика, односно студената. Дајемо могућност редовног и ванредног школовања, преквалификације, доквалификације, као и нострификације диплома.

Средња школа „Доситеј” нуди следеће образовне профиле:

 • Општа гимназија;
 • Економски техничар;
 • Туристички техничар;
 • Правни техничар;
 • Финансијски техничар;
 • Трговински техничар;
 • Трговац;
 • Машински техничар;
 • Бродомашински техничар;
 • Машинбравар;
 • Техничар оптике;
 • Механичар термоенергетских постројења;
 • Механичар алатних машина – специјалиста В;
 • Оптометриста – специјалиста В;
 • Механичар термоенергетских постројења – специјалиста В;
 • Наутички техничар;
 • Електротехничар енергетике;
 • Електромонтер мрежа и постројења;
 • Електроенергетичар за мреже и постројења – специјалиста В;
 • Техничар за компјутерски управљиве машине – специјалиста В.

 У ,,Средњој медицинској школи” ученици могу похађати следеће образовне профиле:

 • Медицинска сестра техничар;
 • Медицинска сестра васпитач;
 • Лабораторијски техничар;
 • Фармацеутски техничар;
 • Физиотерапеутски техничар;
 • Стоматолошка сестра техничар;
 • Зубни техничар;
 • Масер;
 • Здравствени неговатељ.

Београдска уметничка школа за дизајн и нове медије нуди могућност похађања наставе на следећим образовним профилима:

 • Ликовни техничар;
 • Техничар дизајна и текстила;
 • Техничар дизајна графике;
 • Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа.

  Висока школа академских студија „Доситеј”:

 • Дипломирани економиста;
 • Мастер економиста.

Након завршетка Високе школе академских студија „Доситеј”, у трајању од четири године академских студија, стичете звање дипломираног економисте, а након мастер студија, у трајању од једне године, стичете звање мастер економисте.

Позивамо Вас да нас посетите како бисте се упознали са нашим образовним установама. Организовали бисмо састанак на коме бисте добили све потребне информације.

За све додатне информације можете нас контактирати на телефон 011/323-55-00, као и на мејл адресе: ссдоситеј@yахоо.цом  И ссдоситеј@гмаил.цом.

Организација рада у Доситеју

У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ” настава се изводи у једној смени, са почетком у 09:00, а радни дан се завршава најкасније у 17:00 часова. Обавезна, редовна настава, која обухвата максимално седам школских часова дневно, траје од 09:00 до 15:00 часова.

Час Почетак часа Крај часа Одмор
I час 09:00 09:45 09:45 – 09:50
IIчас 09:50 10:35 10:35 – 10:40
III час 10:40 11:25 11:25 – 11:45
IV час 11:45 12:30 12:30 – 12:35
Vчас 12:35 13:20 13:20 – 13:25
VI час 13:25 14:10 14:10 – 14:15
VII час 14:15 15:00  

Период од 15:00 до 17:00 часова, предвиђен је за факултативну наставу, додатне и ваннаставне активности ученика, у којима се реализују часови учења, додатног усавршавања, школских секција или допунска настава, индивидуални рад и друго.

Циљ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ” је да омогући ученицима да у продуженом боравку, првенствено заврше дневне домаће задатке, уз усмеравања и помоћ наставника превазиђу потешкоће у учењу, развију радне навике и део свог слободног времена проведу на квалитетан и ангажован начин. Тиме, родитељи могу препустити бригу о школским обавезама и напредовању у учењу своје деце нама. Родитељи могу бити сигурни да ће њихова деца, уз стручни кадар СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ” имати подршку и подстицај да уче, стварају и напредују у сигурном простору и радној атмосфери.

ПРИЈАВИ СЕ

ПОПУНИ УПИТНИК И ОСТВАРИ ПРАВО НА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ”