Механичар термоенергетских постројења

Подручје рада: Машинство и обрада метала.

Трајање школовања: 3 године.

Механичар термоенергетских постројења се оспособљава да врши технички преглед постројења, сервис  постројења,   преглед  исправности  рада,  руковање постројењима.

Механичари термоенергетских постројења надгледају рад постројења за производњу топлотне енергије у топланама, те пренос, дистрибуцију и потрошњу произведене енергије. У свом раду надгледају инструменте који приказују стање појединих компоненти и фаза процеса производње и дистрибуције, очитавају бројила.

Механичари термоенергетских постројења из централне контолно-командне собе даљински надгледају и управљају радом котлова у термоелектранама. Механичари термоенергетских постројења покрећу и прикључују у мрежу поједине системе, када потребе за потрошњом индустријских потрошача порасту. У термоелектранама механичари надгледају горионикете, температуру и пиритисак воде у котлу. Механичари у диспечерским центрима надгледају пренос топлотне енергије далеководном мрежом до крајњих потрошача. Искључују и поједине делове мреже у којима је дошло до прекида или преоптерећења, ако су уређаји заказали због неке непогоде. Искључивање и укључивање појединих делова мреже врше и за време ремонта  мреже. Извештавају о уоченим неправилностима у раду постројења и о поступцима које су предузели због њиховог отклањања, више пута у смени телефонски подносе изештаје операторима у диспечерским центрима.

Механичари термоенергетских постројења у термоенергетским објектима раде у јутарњој, поподневној и ноћној смени, радним данима и викендима. Приликом рада седе за командним столом, те повремено стоје испред командно контролне табле. Раде у тиму и усклађено делују са својим колегама операторима, посебно при покретању и заустављању котла. Бораве у климатизираним просторијама и раде уз вештачко светло. Одржавање сталне будности извор је психичког напора, посебно у ноћној смени.

Послови који се обављају захтевају добар вид. Такође, пожељна је савесност, прецизност и одговорност на раду као и пословна комуникативност.

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

 

Редни бр.  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова, настава + вежбе 
И ГОДИНА ИИ ГОДИНА ИИИ ГОДИНА
1.  Српски језик и књижевност 3 2 2
2.  Страни језик 2 2 2
3.  Устав и права грађана     1
4.  Историја 3    
5.  Географија 2    
6.  Музичка уметност   1  
7.  Ликовна култура   1  
8.  Физичко васпитање 2 2 2
9.  Математика 3 3 2
10.  Рачунарство и информатика    
11.  Екологија и заштита животне средине 1    
12.  Хемија и машински материјали 2    
13.  Техничка физика 2    
14. Техничко цртање    
15.  Механика 3    
16.  Основе електротехнике   2  
17.  Машински елементи   2 2
18.  Технологија обраде   2  
19.  Организација рада     2
20.  Основе енергетике   2  
21.  Термодинамика И хидраулика   2  
22.  Основе технике мерења и аутоматизације   2  
23.  Термоенергетска постројења   2 4
24.  Практична настава 4 7 14
25.  Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1

 

На крају треће године одржава се 60 часова блок наставе.