Машински техничар

Подручје рада: машинство и обрада метала.

Трајање школовања: 3 године.

Машински техничар је занимање које од ученика захтева особине као што су: одговорност,  прецизност и савесност на раду, пословна комуникативност у сарадничким и руководећим пословима.

Стручне квалификације:

  • Планира, припрема, организује и контролише рад појединца, групе, одељења или производне јединице обраде метала;
  • Бира одговарајући материјал за пројектовање производа;
  • Пројектује све врсте машинских елемената и конструкција;
  • Примењује рачунар при обављању тих послова;
  • Комуницира са сарадницима и пословним партнерима;
  • Дефинише контролу квалитета;
  • Води рачуна о рационалном коришћењу средстава рада, енергије, материјала и времена.

 

 

 

Опис послова

Машински техничари се баве пословима везаним за градњу, пројектовање, одржавање и употребу алата и машина.

Могу радити на конструкцији машина и алата, на припреми и вођењу производње машинских делова и алата, као и у контроли руковања и одржавања алатних машина у производним погонима. Они су у тиму са машинским инжењерима при конструисању машина и алата. Јако је сложен посао који захтева налажење оптималних решења у погледу оптерећења, брзине и димензија машине, као и сигурности и лакоћи његове употребе.

При конструкцији алата машински техничар прорачунава силе на алату  у одређеним радним условима и врсти обраде, па по томе одређује материјал и предлаже димензије и облик алата. Спроводе и проверу квалитета и функције готовог производа, машина или елемената машина, различитим мерењима (обима, силе, површине, снаге, тежине, брзине окретања, дужине, површине и слично) у односу на прописане стандарде узимајући у обзир и допуштена одступања (толеранције). Добијени подаци служе за давање атеста и за израду упутстава за правилно коришћење.

Они, такође, скицирају и прорачунавају различите елементе машина (елементе за спајање и растављање,осовине, опруге, зупчанике, итд.). Прво се израђује скица неког елемента машине и њене функције, затим се одређује место изложености највећим напрезањима, проучавају димензије „опасних пресека”, а затим и друге димензије и на крају  одређује коначан облик елемента машине и њена уклапања у машину. Уз наведено треба одабрати материјал за израду елемента машине и то на основу конструкционих прорачуна статичких и динамичких оптерећења. Машински техничари се за све ово служе приручницима с подацима о техничким материјалима и њиховој обради и стандардизацији елемената машина.

Такође, баве се и техничким цртањем где израђују техничку документацију у сарадњи са инжењерима архитектуре, грађевинства, машинства и бродоградње. Нацрте или скице приказују машине са свим техничким појединостима, тачним димензијама снимљених из свих углова и описом специјалних материјала од којих ће бити израђени. У свом раду  служе се све више рачунаром који, опремљен одговарајућим програмима ( АрцхиЦад, АутоЦад ), убрзава израду нацрта и олакшава умножавање нацрта.