Машинбравар

Подручје рада: машинство и обрада метала.

Трајање школовања: 3 године.

 

Опис послова

Машинбравар је оспособљен за рад на одржавању и поправљању машина и уређаја, врши спајање и састављање елемената машина, израђује канале за подмазивање, саставља и уграђује зупчанике на осовини, контролише и  испитује склопове и подсклопове дијагностикује кварове на алатним машинама и обавља мање поправке.

 

Машинбравар раставља и саставља подсклопове и склопове механизма алатних машина. Обавља и текуће одржавање и поправку алатних машина и машина за обраду пластичним деформисањем. Поред поменутих послова обавља и послове машинске обраде резањем и спајањем.

 

Послови који се обављају захтевају добар вид, пожељне су савесност, прецизност и одговорност на раду, као и пословна комуникативност.

Машинбравар може да отвори приватну радионицу и да на тај начин лако дође до посла у струци. Може да се запосли у било ком машинском предузећу јер ово занимање покрива широко подручје машинства.

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

 

Редни бр.  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова, настава + вежбе 
И ГОДИНА ИИ ГОДИНА ИИИ ГОДИНА
1.  Српски језик и књижевност 2 2 2
2.  Страни језик 2 2 2
3. Устав и права грађана     1
4. Историја 3    
5.  Географија 2    
6. Музичка уметност     1  
7.  Ликовна култура    1  
8.  Физичко васпитање 2  2 2
9.  Математика  3  3 2
10. Рачунарство и информатика    
11. Техничка физика 2    
12. Основе електротехнике и електронике    2  
13. Екологија и заштита животне средине 1    
14. Хемија и машински материјали  2    
15. Техничко цртање  3    
16. Механика  3    
17. Технологија обраде   3  
18. Машински елементи    2 2
19. Технологија образовног профила   2 3
20. Организација рада     2
21. Практична настава 4 12 14
22. Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1