Финансијски техничар

Подручје рада: економија, право и администрација.

Трајање школовања: 4 године.

Финансијски техничар је занимање које од ученика захтева особине као што су: одговорност, тачност, спремност на тимски рад, одговорност.

По завршетку школовања и стицањем знања финансијског техничара акценат је на области финансија, а то је финансијско пословање, планирање, анализа и контрола, новчана средства и токови, хартије од вредности, банкарско пословање, осигурање. (смисао реченице)

Стручне квалификације:

  • Самостално обављају послове платног промета;
  • Познају и примењују мере фискалне политике;
  • Познају и примењују поступак израде биланса;
  • Обрачунавају и књиже амортизацију;
  • Обављају различите административне послове;
  • Евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз);
  • Обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде;
  • Поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
  • Архивирају документа.

 

Опис послова

Током школовања они се упознају са улогом и значајем монетарних институција, банака и финансијских тржишта. Обучавају се за контролу финансијске документације. Њихов задатак јесте и праћење финансијских кретања у предузећу, као и економично коришћење тих средстава. Израђују, анализирају и интерпретирају финансијске извештаје као што су месечни и годишњи финансијски планови прихода и расхода. Праве планове и анализе динамике отплаћивања краткорочних и дугорочних позајмица.

Финансијски техничари учествују у пројектовању, дорађивању и развоју нових пословних информатичких закона, а радни задаци, обавезе и одговорности финансијског техничара зависе од величине организације у којој ради: што је организација већа, посао је све специфичнији.Они треба да имају развијене математичке способности за брзу анализу и интерпретацију података.

Пожељне особине

Од финансијских техничара се очекује да буду способни за излагање финансијске информације у говорном и писаном облику члановима управљачке структуре, клијентима, инвеститорима и другим корисницима тих резултата.Од њих се тражи добро памћење, сарадња са колегама и пословним партнерима и развијене вештине преговарања.

Оспособњавање и запошљавање

Изучавајући општеобразовне предмете и економске предмете стичу знања о примењеној економији и економији као теорији, тако да успешно настављају школовање на струковно сродним или другим факултетима.

Када заврше средњу школу, финансијски техничари имају могућност да се запосле у многим гранама привреде, мада се углавном опредељују за банке, осигуравајућа друштва и слично.

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

 

Редни бр. ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часова, настава + вежбе 
И ГОДИНА ИИ ГОДИНА ИИИ ГОДИНА ИВ  ГОДИНА
1.  Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2.  Страни језик 3 3 3 3
3.  Историја 2 2    
4.  Физичко васпитање 2 2 2 2
5.  Математика 3 3 3 3
6.  Рачунарство и информатика 2      
7.  Екологија 2      
8.  Хемија 2      
9.  Социологија     2  
10.  Основи економије 2 2    
11.  Пословна економија 2 2    
12.  Рачуноводство 1+2 1+2 2+1  
13.  Савремена пословна кореспонденција 1+2 1+2    
14.  Статистика     2 2
15.  Банкарско пословање     2 2
16.  Финансијско пословање   1+1    
17.  Девизно и царинско пословање       3
18.  Јавне финансије     2 2
19.  Економска географија   2    
20.  Пословна информатика    
21.  Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1 1
22.  Право     2 2
23. Основе финансија   3    
24.  Пословне финансије     2  
25.  Осигурање       2