Електротехничар енергетике

Подручје рада: електротехника.

Трајање школовања: 4 године.

Електротехничари енергетике баве се пословима у вези са производњом, преносом и расподелом електричне енергије. Раде у електранама за производњу електричне енергије, у расклопним постројењима и трафостаницама за развод и претварање електричне енергије, у објектима контроле и одржавања електричних мрежа. У електрани контролишу рад електроенергетских постројења, а у електранама са аутоматским (даљинским) управљањем главни посао им је праћење података на командној табли. Електротехничари енергетике раде на одржавању машина у електроенергетском постројењу,  планирају и изграћују техничко-технолошку документацију ремонта целокупног постројења. Они уз помоћ рачунара и приручника са стандардима електроматеријала прорачунавају потребне карактеристике далековода и нисконапонске мреже, анализирају дијаграме оптерећења и утврђују врсту и број трафостаница. Сметње и кварове у електричним мрежама отклањају у тиму стручњака.У аутоматски управљаним електричним мрежама настају кварови, па је брзина интервенције важна за смањење штете. Техничари својим радом помажу потрошачима да непрекидно добијају електричну енергију одговарајућих карактеристика, уз економичну цену преноса и максималну заштиту људи и објеката од струје или пожара.

Радни захтеви

Електротехничари енергетике  део послова обављају у затвореном простору нормалне температуре и влажности, углавном у стајаћем или седећем положају. Ако су непажљиви, излажу се опасности од струјног удара. У свом послу једним делом раде самостално и одговорни су за свој рад, а другим делом раде у групи и са њом деле одговорност. Пропусти у раду могу довести до велике материјалне штете и могу имати последице на здравље и живот људи. Постоји прописано радно време и одвија се по правилу у сменама. Посао на терену понекад захтева додатни рад и уобичајна су дежурства са продуженим радним временом.

 

Пожељне особине

Послови електротехничара енергетике захтевају добар вид и разликовање боја. Битно је бити прецизан и савестан у раду. Сналажење у непредвиђеним ситуацијама, способност техничког и аналитичког решавања проблема доприноси успеху у раду. За теренске послове пожељна је и добра физичка спрема.

Оспособљавање и напредовање

Са завршеном средњом електротехничком школом четворогодишњег трајања и положеним завршним испитом добија се диплома Електротехничар енергетике. Општим стручним садржајима у прве две године средњег образовања и посебним програским садржајима за тај смер, стиче се добра теоретска основа и знање послова у пракси. Вештина за рад се стиче практичном наставом у радионицама и специјализованим електролабораторијама. Напредовање је могуће специјализацијом за одређену врсту посла. Може се напредовати и са настављањем образовања на вишој школи или факултету електротехничке или неке сродне струке.