Економски техничар

Подручје рада: економија, право и администрација.

Трајање школовања: 4 године.

Економски техничар је занимање које од ученика захтева особине као што су: темељност, предузимљивост, одлучност, самопоуздање, тачност, уредност, организованост, промишљеност и одговорност.

По заврштку школовања економски техничар обавља књиговодствене, комерцијалне, рачуноводствене или послове на истраживању тржишта. Економски техничар врши следеће активности:

 • Обрачунава порезе и дуговања;
 • Обрачунава рате и камате кредита;
 • Уноси податке у рачунар;
 • Попуњава књиговодствена документа;
 • Књижи пословне промене;
 • Планира и организује рекламирање производа и услуга;
 • Води пословне књиге предузећа и контролише их;
 • Води благајничко пословање;
 • Прави послове пословног успеха;
 • Планира продају робе у току године;
 • Саставља изештај о пословању.

Након завршене средње школе, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образованим и кулурним институцијама, приватно вођење књига, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом. Такође, након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смера: Економски, Правни, Филозофски, Филолошки, ФОН, Менаџмент, Политичке науке и други, а такође и на сродним високим струковним школама.

 

 

Стручне квалификације

 

 • Оспособљен је за вођење свих врста књиговодствених и комерцијалних послова;
 • Самостално обавља банкарске послове и попуњава разне обрасце и табеле;
 • Одговара стручним захтевима и свим потребама из области комерцијалних и статистичко-аналитичких послова, као и  пословима и правним знањима из области кореспонденције, предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија, статистике, привредне математике;
 • Има способности комуницирања и културе изражавања
 • Има способност састављања пословних писама;
 • Поседује организационе способности и спреман је за тимски рад у коме доказује креативност, флексибилност, сарадњу, самокритичност и способност решавања проблема;
 • Стечена знања примењује у пракси, па самим тим води рачуна о заштити на раду, као и о заштити околине;
 • Врши проверу квалитета и квантитета роба;
 • Оспособљен је за рад на машинама, компјутерима и другим помагалима.

 

 

Опис послова

 

 •   Економски техничари воде, обрађују, израђују и одржавају финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као сто су банке, туристичке агенције, осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска предузећа, итд.
 •    Економски техничари који се баве рачуноводственим књиговодством припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима или корисницима услуга. Рачуни који стижу економски техничари разврставају по редоследу пристизања, по важности и роковима отплате. Економски техничари воде и посебну евиденцију за одложено плаћање, а ако се касни са исплатама, обрачунавају им затезне камате. Такође, испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава с једног рачуна на други). Затим воде евиденцију о доспелим обавезама плаћања трошкова инфраструктуре: грејања, воде, електричне енергије, телефона, закупнине пословног простора и воде рачуна о њиховом плаћању.
 •     Економски техничари које се баве финансијским књиговодством воде пословне књиге и одржавају базе података у компјутрерском програму где их дорађују и обрађују. Раде обрачуне плата, путних налога, обрачун дуговања добављачима и потраживања од купаца, обрачун пореских давања и слично. Они, такође, воде и благајну, за коју воде благајнички дневник и састављају благајничке извештаје.
 •    Економски техничари који се баве материјалним књиговодством воде евиденцију о основним средствима предузећа или установе, а ту спадају машине, алати, превозна средства, канцеларијски инвентар. Такође, воде рачуна о документацији магацинског пословања. При вођењу магацина примају и издају различите документе на основу којих врше проверу (инветар).
 •    Економски техничари који се баве документацијским књиговодством чувају и допуњују различите врсте докумената. Пристигла документа уносе у рачунар, а документа која су тражена из архиве се фотокопирају и дистрибуирају корисницима, а оригинале издају и воде рачуна да им се врате. Списе чувају у архивама, а оним којима је истекло законски прописано трајање обавезног чувања, заправо, који више немају употребну вредност, одлажу на отпад или уништавају.Завршну документацију морају сачувати и у папирном облику због контроле и надзора, а веома битне документе и прорачуне снимају на магнетне или оптичке медије.

Величина послова и радних задатака зависе од величине предузећа.

 

Пожељне особине

 

Економски техничари требају бити особе од поверења с обзиром да долазе у додир с поверљивим подацима о пословању. Од економских техничара се очекује тачност, ажурност, систематичност и одговорност, како би се избегле грешке при уносу и обради података. Комуникативност је јако потребна економским техничарима због сарадње са странкама, купцима и корисницима услуга.

Претпоставља се да су јако способни да памте многе појединости из законских прописа о финансијско-књиговодственом пословању. Имају информатичка знања, посебно владање програмима за обраду текста, за израду прорачунских таблица, као и развијеност математичких способности.

 

Оспособљавање и запошљавање

 

Економски техничари који стекну потребна знања  и вештине књиговодства, па заврше неку од економских виших или високих школа могу напредовати према пословима управљања или отворити сопствено предузеће за пружање књиговодствених услуга.

 

 ПРЕДМЕТИ КОЈИ ВАС ОЧЕКУЈУ

Реднибр.  Предмети Недељни фонд часова, настава + вежбе
И ГОДИНА ИИ ГОДИНА ИИИ ГОДИНА ИВ  ГОДИНА
1.  Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2.   Страни језик 3 3 3 3
3.   Историја 2 2    
4.   Физичко васпитање 2 2 2 2
5.  Математика 3 3 3 3
6.  Рачунарство и информатика 2+1      
7.   Екологија 2      
8.  Хемија 2      
9.   Социологија      
10.   Основи економије 2
11.   Пословна економија 2
12.   Рачуноводство 1+2 1+2  2+1  2+2 
13.   Савремена пословна кореспонденција 1+2 1+2     
14.   Статистика     2 2
15.   Уставно и привредно право     2 2
16.   Монетарна економија и банкарство     2
17.   Комерцијално познавање робе   2    
18.  Маркетинг       2
19.   Економска географија      
20.  Пословна информатика     2в  2в 
21.  Грађанско васпитање/Верска настава

PRIJAVA

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SREDNJU ŠKOLU „DOSITEJ”